Kategorier
Brandskyddsartiklar

Hur utformas en utrymningsplan?

Vad ska du tänka på när du skapar en utrymningsplan?

Grunden för säker utrymning är att förhindra risker för förgiftning, kvävning, eller explosion på grund av utströmmande gas eller farliga material vid en brand. Läs mer här!

Ett exempel på en utrymningsplan

Vad ska du tänka på när du skapar en utrymningsplan?

Grunden för säker utrymning är att förhindra risker för förgiftning, kvävning, eller explosion på grund av utströmmande gas eller farliga material vid en brand.

Vissa bränder kan leda till farliga gaser och kraftig rökutveckling, vilket komplicerar både släcknings- och utrymningsarbetet. Därför är det viktigt att ha en noggrann beredskap för hur man ska agera vid brand, gasutsläpp, bombhot, hot och våld, översvämning och liknande situationer.

Föreskrifter för larm och utrymning på arbetsplatser finns i AFS 2009:02, ”Arbetsplatsens utformning.”

Brand- och gasrelaterade olyckor på arbetsplatser kan leda till allvarliga konsekvenser, men genom att ha en bra beredskap kan sådana olyckor förebyggas och deras skadeverkningar minimeras.

Tidig upptäckt

Det är av yttersta vikt att förbereda sig för tidig upptäckt av faror, till exempel genom användning av larm som varnar och att ha kunskap om riskerna och rätt sätt att agera. Fri tillgång till utrymningsvägar är också avgörande, och antalet utrymningsvägar ska vara anpassat till verksamheten, byggnadens struktur och de personer som arbetar på platsen.

Det bör alltid finnas minst två oberoende utrymningsvägar som leder till säkerhet utomhus eller till en annan säker plats. Dörrarna till eller i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna och inte vara låsta, så att snabb och effektiv utrymning kan ske. Särskilda åtgärder kan behövas för arbetsplatser som är svåra att utrymma, som höglager, traversförarrum och maskinrum.

På arbetsplatser bör det finnas minst ett anslag med utrymningsplan på varje våningsplan. Utrymningsplanen bör tydligt visa utrymningsvägar, hur och när man larmar räddningstjänsten eller andra hjälpinstanser, platsen för manuella larmutlösningsenheter och återsamlingsplatsen.

Larmsystem bör finnas i vissa lokaler och måste vara tydliga och lätta att uppfatta av alla i hela lokalen. Det får inte finnas förväxlingsrisk med andra signaler, och larmet ska kunna utlösas både manuellt och automatiskt vid behov.

Första hjälpen vid olyckor eller skador är avgörande för att hjälpa skadade eller chockade personer. Det är viktigt att snabbt kunna ta hand om dem, och föreskrifter för organisationen av första hjälpen på arbetsplatser finns i AFS 2008:13, ”Skyltar och signaler.”

Nödbelysning kan krävas i vissa utrymningsvägar och bör ha tillräcklig belysningsstyrka för att guida människor även vid kraftig rökutveckling. Markering och skyltning är viktiga för att visa utrymningsvägar och placeringen av handbrandsläckare.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har kunskap om hur man agerar vid utrymningslarm. Regelbundna utrymningsövningar är det bästa sättet att förvissa sig om att all personal vet hur man ska agera vid en nödsituation. Det är särskilt viktigt att nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar får extra uppmärksamhet och utbildning.Sammanfattningsvis är ett effektivt utrymningssystem på arbetsplatser av stor vikt för att förhindra och minimera skador vid olyckor och nödsituationer. Det räddar liv och egendom och bidrar till en tryggare arbetsmiljö för alla.

Behöver du hjälp med att skapa en utrymningsplan?

Vill du läsa mer om utrymningsplaner?