Kategorier
Brandskyddsartiklar

Hur utformas en utrymningsplan?

Ett exempel på en utrymningsplan

Vad ska du tänka på när du skapar en utrymningsplan?

Grunden för säker utrymning är att förhindra risker för förgiftning, kvävning, eller explosion på grund av utströmmande gas eller farliga material vid en brand.

Vissa bränder kan leda till farliga gaser och kraftig rökutveckling, vilket komplicerar både släcknings- och utrymningsarbetet. Därför är det viktigt att ha en noggrann beredskap för hur man ska agera vid brand, gasutsläpp, bombhot, hot och våld, översvämning och liknande situationer.

Föreskrifter för larm och utrymning på arbetsplatser finns i AFS 2009:02, ”Arbetsplatsens utformning.”

Brand- och gasrelaterade olyckor på arbetsplatser kan leda till allvarliga konsekvenser, men genom att ha en bra beredskap kan sådana olyckor förebyggas och deras skadeverkningar minimeras.

Tidig upptäckt

Det är av yttersta vikt att förbereda sig för tidig upptäckt av faror, till exempel genom användning av larm som varnar och att ha kunskap om riskerna och rätt sätt att agera. Fri tillgång till utrymningsvägar är också avgörande, och antalet utrymningsvägar ska vara anpassat till verksamheten, byggnadens struktur och de personer som arbetar på platsen.

Det bör alltid finnas minst två oberoende utrymningsvägar som leder till säkerhet utomhus eller till en annan säker plats. Dörrarna till eller i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna och inte vara låsta, så att snabb och effektiv utrymning kan ske. Särskilda åtgärder kan behövas för arbetsplatser som är svåra att utrymma, som höglager, traversförarrum och maskinrum.

På arbetsplatser bör det finnas minst ett anslag med utrymningsplan på varje våningsplan. Utrymningsplanen bör tydligt visa utrymningsvägar, hur och när man larmar räddningstjänsten eller andra hjälpinstanser, platsen för manuella larmutlösningsenheter och återsamlingsplatsen.

Larmsystem bör finnas i vissa lokaler och måste vara tydliga och lätta att uppfatta av alla i hela lokalen. Det får inte finnas förväxlingsrisk med andra signaler, och larmet ska kunna utlösas både manuellt och automatiskt vid behov.

Första hjälpen vid olyckor eller skador är avgörande för att hjälpa skadade eller chockade personer. Det är viktigt att snabbt kunna ta hand om dem, och föreskrifter för organisationen av första hjälpen på arbetsplatser finns i AFS 2008:13, ”Skyltar och signaler.”

Nödbelysning kan krävas i vissa utrymningsvägar och bör ha tillräcklig belysningsstyrka för att guida människor även vid kraftig rökutveckling. Markering och skyltning är viktiga för att visa utrymningsvägar och placeringen av handbrandsläckare.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har kunskap om hur man agerar vid utrymningslarm. Regelbundna utrymningsövningar är det bästa sättet att förvissa sig om att all personal vet hur man ska agera vid en nödsituation. Det är särskilt viktigt att nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar får extra uppmärksamhet och utbildning.Sammanfattningsvis är ett effektivt utrymningssystem på arbetsplatser av stor vikt för att förhindra och minimera skador vid olyckor och nödsituationer. Det räddar liv och egendom och bidrar till en tryggare arbetsmiljö för alla.

Behöver du hjälp med att skapa en utrymningsplan?

Vill du läsa mer om utrymningsplaner?

Kategorier
Brandskyddsartiklar

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

En pulversläckare på 6kg i den högsta klassen kan vara avgörande i händelse av brand

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

I sin mest grundläggande form innebär SBA att man ser till att det finns lämplig brandsläckningsutrustning tillgänglig. Detta kan innefatta brandsläckare och brandfilt, och det är viktigt att dessa är i gott skick och att man känner till hur man använder dem. Dessutom spelar brandvarnare en central roll i tidig varning om en brand uppstår. Regelbundna kontroller och batteribyte är avgörande för att säkerställa att brandvarnaren fungerar som den ska.

Utrymningsplan

Dessutom innefattar SBA att man skapar en utrymningsplan. Denna plan bör omfatta information om utrymningsvägar och mötesplatser utomhus, så att alla i hushållet vet hur de ska agera om branden inte kan släckas. Att öva på denna plan regelbundet, särskilt om det finns barn i hushållet, är avgörande för att säkerställa en snabb och säker utrymning i händelse av nöd.

Se över riskerna

I en mer omfattande tillämpning av SBA kan det även vara relevant att utföra en riskanalys av bostaden för att identifiera eventuella sårbarheter och ta nödvändiga åtgärder för att minska risken för brand. Det kan innefatta att se över sina elektriska system, batteriladdare, gasolspisar och andra potentiella brandkällor.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis innebär ett systematiskt brandskyddsarbete i hemmet att man aktivt förbereder sig och sitt hem för att förebygga och hantera brand. Genom att fokusera på grundläggande brandskyddsåtgärder och anpassa dem efter bostadens behov kan man skapa en tryggare boendemiljö för sig själv och sin familj.

Kategorier
Brandskyddsartiklar

Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan ses som en strukturerad metod för att säkerställa ett effektivt och välfungerande brandskydd.

Klicka här för att komma i kontakt med brandskyddsföretag

Det syftar till att upprätthålla ordning och regelbundenhet inom brandskyddsåtgärderna. Genom att tillämpa systematiskt brandskyddsarbete anpassas brandskyddet efter byggnadens eller anläggningens behov, vilket kan variera betydligt.

Kontroll av handbrandsläckare är en del av ett fungerande SBA

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

I hemmet, exempelvis i en villa eller lägenhet, kan ett SBA innebära att man har grundläggande brandsläckningsutrustning till hands och regelbundet kontrollerar och byter batterier i brandvarnare. Dokumentation är sällan nödvändig i sådana situationer. Däremot utvecklas omfattningen av systematiskt brandskyddsarbete gradvis, beroende på risker och behov i olika verksamheter och byggnader.

Ett enklare systematiskt brandskyddsarbete

För exempelvis förskolor, mindre kontorslokaler eller små butiker kan ett enklare brandskyddsarbete vara tillräckligt, med någon form av dokumentation av de viktigaste brandskyddsåtgärderna.

Brandövning med brinnande vätska i ett eldningskar

I komplexa miljöer

Komplexa industrier, sjukhus eller stora hotell kräver en mer omfattande metodik, tillsammans med mer utförlig dokumentation.
Grunden är att ha insikt om vilka brandskyddsåtgärder som finns i byggnaden och hur de samspelar (t.ex., brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation).

Det är även viktigt att ha procedurer för regelbundna kontroller av olika brandskyddsåtgärder för att säkerställa att de fungerar korrekt över tid. Förutom tekniska aspekter är organisatoriskt brandskydd avgörande, särskilt inom vissa verksamheter som vård och omsorg, där personalens insatser vid utrymning är kritiska. I sådana fall ingår det att se till att personalen har nödvändig kunskap och förutsättningar för att agera vid brand eller nödsituation.

I många fall kan det i komplexa miljöer vara lämpligt att ser över sitt passiva brandskydd.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att skapa ett SBA?
Använd vår kostnadsfria tjänst för att komma i kontakt med brandskyddsföretag och låt dem återkomma till dig med en offert.

Här hittar du hjälp av brandskyddsföretag i ditt län

Här hittar du information från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) www.msb.se